fbpx
Skip to main content

Vedtægter Foreningen Bofællesskab.dk

§1 Navn

Foreningens navn er Foreningen Bofællesskab.dk.
Foreningens hjemsted er Danmark.

§2 Formål

Foreningen Bofællesskab.dk er en almennyttig forening, der primært har til formål at understøtte
og fremme fællesskabsorienterede og bæredygtige boformer i Danmark.

§3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages personer, bofællesskaber, organisationer og virksomheder, der
tilslutter sig foreningens formål. Medlemmer optages i følgende kategorier:

A) Personlige medlemmer

Har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

B) Bofællesskabsmedlemmer

Repræsenterer eksisterende eller kommende bofællesskaber.
Et bofællesskabsmedlemsskab giver ret til én stemmeberettiget person på generalforsamlingen.
Et bofællesskabsmedlemsskab kan højst have to personer i bestyrelsen.

C) Støttemedlemmer

Medlemskabet kan tegnes af både personer og organisationer/virksomheder.
Giver ikke stemmeret.
Medlemskontingentet for alle medlemskategorier fastsættes af generalforsamlingen.
Medlemskabet betales for et år ad gangen fra indmeldelsesdatoen.
Et medlem, der vurderes at virke til skade for foreningen eller dennes formål, kan af bestyrelsen ekskluderes ved almindeligt flertal. Et ekskluderet medlem kan kræve at få eksklusionen forelagt førstkommende generalforsamling. Kravet har ikke opsættende virkning.

§5 Tegning, hæftelse, økonomi og regnskab

Foreningen tegnes af forperson og kasserer i fællesskab, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Beslutninger af økonomisk karakter træffes af bestyrelsen, indenfor rammer fastsat af generalforsamlingen.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Foreningen kan ikke optage lån.
Årsregnskabet revideres af den interne revisor og fremlægges på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Der ydes ikke honorar for bestyrelsesarbejde.

§6 Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes årligt, inden udgangen af maj måned.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen til den af medlemmet sidst oplyste e-mailadresse med mindst 4 ugers varsel, med tilkendegivelse af foreløbig dagsorden.
Beslutningsforslag i henhold til dagsordenspunktet ’Indkomne forslag’ skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen udsender en endelig dagsorden senest en uge inden generalforsamlingen, hvis der er ændringer til den tidligere udsendte, foreløbige dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, såfremt et flertal i bestyrelsen eller minimum 25 procent af bofællesskaberne (kategori B) fremsætter begæring herom.
Indkaldelsen skal ske skriftligt og med mindst 2 ugers varsel.
Der skrives referat af generalforsamlingen; en protokol, der underskrives af dirigent og forperson.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden (herunder punkter til evt.)
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
4. Beretninger

  a) Bestyrelsens årsberetning
  b) Bestyrelsens årsregnskab
      - Fremlæggelse af regnskab
      - Godkendelse af regnskab
  c) Evt. andre beretninger, herunder udvalg/ arbejdsgrupper

5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens handlingsplan, herunder forslag til budget for det kommende år.
7. Fastsættelse af kontingentsatser
8. Valg til bestyrelsen

  a) Bestyrelsesmedlemmer
  b) Minimum 2 bestyrelsessuppleanter (prioriterede)
  c) Intern revisor

9. Evt. valg af ekstern revisor
10. Eventuelt

§7 Bestyrelsen

Foreningen ledes indenfor rammer fastsat af generalforsamlingen af en bestyrelse bestående af minimum 3 og op til 7 bestyrelsesmedlemmer. Man vælges for en 2-årig periode.
Der vælges mindst 2 suppleanter. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret og indtræder i bestyrelsen ved permanent eller midlertidigt forfald.
Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden og konstituerer sig med forperson, kasserer samt øvrige poster efter behov. Bestyrelsen kan oprette arbejdsgrupper og stående udvalg med deltagelse af medlemmer og/eller samarbejdspartnere.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmernes stemmer.

§8 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægter kræver tilslutning af mindst 2/3 af alle fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling. I tilfælde af, at der alene opnås almindeligt flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første generalforsamling, hvor forslaget da vil kunne vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

§9 Opløsning

Foreningens opløsning kræver godkendelse af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger (ordinære eller ekstraordinære) med mindst 14 dages mellemrum.
I tilfælde af foreningens opløsning eller nedlæggelse tilfalder eventuelle overskydende midler et almennyttigt formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse og i overensstemmelse med foreningens formål.


Vedtægterne er vedtaget i udkast på en stiftende generalforsamling 28. januar 2018, derefter revideret af bestyrelsen d. 11. februar 2018 iht. referat fra den stiftende generalforsamling, og dernæst vedtaget i en revideret form ved den ekstraordinære generalforsamling d. 22. april 2018. Generalforsamlingen d. 3. maj 2020 vedtog at tilføje “og bæredygtige” i formålsparagraffen, efter forslag fra bestyrelsen.
Generalforsamlingen d. 2. maj 2021 vedtog at ændre valg af forperson til at bestyrelsen konstituerer sig selv, efter forslag fra bestyrelsen.

Bliv medlem


Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.

Bliv frivillig i Bofællesskab.dk


Vil du gøre en forskel i en almennyttigt forening, der understøtter og fremmer fællesskabsorienterede boformer i Danmark?